Regulamin warsztatów

 1. Definicje i postanowienia ogólne
 2. Organizacja Warsztatu
 3. Zasady uczestnictwa w Warsztacie – zgłoszenie, rezygnacja i koszt
 4. Prawa i obowiązki Uczestnika i Organizatora
 5. Odstąpienie od umowy sprzedaży
 6. Dane osobowe
 7. Postanowienia końcowe

Definicje i postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin Warsztatów (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady uczestnictwa, tj. zawierania i wykonania umowy o przeprowadzenie Warsztatów stacjonarnych Lallu Chic.
 2. Sprzedającym i Organizatorem Warsztatów jest Hanna Bulczyńska prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod firmą LALLU CHIC HANNA BULCZYŃSKA, adres prowadzenia działalności ul. Konopacka nr 16, lok. 3, 03-428, Warszawa, NIP 9291592345, REGON 385696428 adres e-mail: info@lalluchic.com, tel. + 48 505 097 057.
 3. Przez określenia użyte w Regulaminie rozumie się:
  • Strona – oznacza stronę internetową dostępną pod adresem www.lalluchic.com i jej podstrony, której administratorem jest Lallu Chic Hanna Bulczyńska.
  • Sklep Internetowy – sklep online dostępny w domenie lalluchic.com
  • Organizator/Sprzedający– Hanna Bulczyńska prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod firmą LALLU CHIC HANNA BULCZYŃSKA, adres prowadzenia działalności ul. Konopacka nr 16, 03-428, Warszawa, NIP 9291592345, REGON 385696428
  • Kupujący – konsument lub przedsiębiorca mający pełną zdolność do czynności prawnych, korzystający ze Sklepu Internetowego w celu zakupu Warsztatów. Kupujący może być jednocześnie Uczestnikiem.
  • Uczestnik – osoba fizyczna, której dane zawarte są w zgłoszeniu uczestnictwa w Warsztacie
  • Zgłoszenie uczestnictwa – równoznaczne jest z zapoznaniem się z ofertą Warsztatów, akceptacją Regulaminu oraz wniesieniem opłaty za udział w wybranych warsztatach
  • Regulamin – niniejszy Regulamin.
  • Warsztat – wybrany Warsztat dostępny na Stronie internetowej organizatora www.lalluchic.com
  • Prowadzący – osoba upoważniona przez Organizatora do prowadzenia Warsztatów (dostępne w opisie Warsztatu na Stronie).
  • Pracownia – miejsce w którym odbywają się Warsztaty stacjonarne (dostępne w opisie Warsztatu na Stronie).

Organizacja Warsztatu

 1. Zakres, miejsce, cena, prowadzący, termin i godzina Warsztatów określone są w aktualnej ofercie warsztatów ustalonych przez Organizatora , dostępnych na Stronie www.lalluchic.com oraz przekazanych do wiadomości Uczestnika. Program i termin Warsztatu mogą ulec zmianie w porozumieniu z Kupującymi.
 2. Organizator  zastrzega sobie prawo do odwołania Warsztatu bądź zmiany terminu i miejsca z przyczyn od siebie niezależnych (np. wypadki losowe, choroba Prowadzącego, itp.), jak również z powodu zgłoszenia niewystarczającej liczby osób na Warsztat. Organizator zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić o zaistniałej sytuacji Kupującego/Uczestnika.  
 3. W przypadku odwołania Warsztatu Organizator proponuje nowy termin. W przypadku niemożności uczestnictwa dokonuje zwrotu wpłaconej przez Uczestnika opłaty za udział w Warsztacie, w terminie najpóźniej 7 dni od daty otrzymania wiadomości o rezygnacji z Warsztatu.
 4. O możliwości uczestnictwa w Warsztacie decyduje kolejność zgłoszeń oraz liczba dostępnych miejsc.
 5. Organizator zapewnia pełne wyposażenie i materiały niezbędne do przeprowadzenia Warsztatu.
 6. Warsztat prowadzony jest przez osobę wyznaczoną w opisie Warsztatu na Stronie. W wyjątkowych przypadkach możliwe jest zastępstwo. Organizator gwarantuje w takim przypadku odpowiednie przygotowanie merytoryczne nowego Prowadzącego. Zmiana Prowadzącego nie może być podstawą żądania zwrotu opłaty za Warsztat przez Uczestnika.
 7. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz regulaminu atelier Lallu Chic.

Zasady uczestnictwa w Warsztacie – zgłoszenie, rezygnacja i koszt

 1. Udział w Warsztacie może wziąć jedynie osoba, która zgłosiła swoje uczestnictwo: elektronicznie za pomocą Strony lalluchic.com, drogą mailową (info@lalluchic.com), telefonicznie lub bezpośrednio w siedzibie Lallu Chic, podając przy okazji dane kontaktowe Uczestnika (imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mailowy, telefon), ew. dane do faktury (nazwa firmy, NIP) w wybranym Warsztacie, zgodne z ofertą handlową Organizatora (nazwa i termin Warsztatu).
 2. Warunkiem uczestnictwa w Warsztacie jest otrzymanie od Organizatora zwrotnego potwierdzenia udziału.
 3. Zgłoszenie na Warsztaty ma charakter wiążący i równoznaczne jest z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz warunków uczestnictwa.
 4. Elektroniczne zgłoszenie udziału następuje poprzez wejście na Stronę lalluchic.com oraz wybrany Warsztat, naciśniecie przycisku „Zgłoś się”, a następnie wypełnienie danych kontaktowych Uczestnika. Wciśnięcie przycisku „Zakup z obowiązkiem zapłaty”, po uprzednim wypełnieniu formularza i wyborze metody płatności, stanowi ofertę skierowaną przez Kupującego do Organizatora w zakresie umowy o uczestnictwo w Warsztatach.
 5. Warsztat ma charakter odpłatny. Cena danego Warsztatu określona jest każdorazowo na Stronie w opisie Warsztatu i obejmuje: koszt Warsztatu oraz komplet materiałów niezbędnych do przeprowadzenia Warsztatu. Możliwe jest korzystanie z własnych materiałów i sprzętu przez Uczestnika, nie wpływa to jednak na cenę Warsztatu.
 6. Dostępne są następujące sposoby płatności: system płatności elektronicznej (Przelewy24), przelew tradycyjny oraz płatność z wykorzystaniem karty podarunkowej.
 7. Organizator wysyła maila potwierdzającego otrzymania oferty od Kupującego, a następnie informuje klienta o przyjęciu albo odmowie oferty Klienta, równoznacznego z potwierdzeniem udziału w Warsztacie. Z chwilą przyjęcia oferty dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Organizatorem.
 8. Kupujący może odstąpić od zawartej umowy w terminie 14 dni od zgłoszenia uczestnictwa i wniesienia opłaty za Warsztat -> więcej informacji odnośnie odstąpienia znajduje się w części: „Odstąpienie od umowy sprzedaży”.
 9. Dokonana rezerwacja może być jednorazowo przeniesiona przez Kupującego/Uczestnika na inny termin/do innej grupy najpóźniej na 7 dni roboczych przed rozpoczęciem się wybranego pierwotnie Warsztatu. Wniosek taki powinien zostać przesłany drogą mailową (info@lalluchic.com), telefonicznie lub osobiście w atelier Lallu Chic i zostać zatwierdzony przez Organizatora.
 10. Przeniesienie/Odwołanie uczestnictwa w Warsztatach w terminie krótszym niż 7 dni przed planowanym terminem, wiąże się z potrąceniem 50% kwoty Warsztatu. Brak zgłoszenia nieobecności bądź zgłoszenia jej w przeddzień planowanego Warsztatu skutkuje poniesieniem 100% kosztów uczestnictwa w Warsztacie.
 11. Jeżeli w dniu Warsztatu istnieją dostępne miejsca, Organizator dopuszcza możliwość uczestnictwa dodatkowej osoby w Warsztacie. Opłata w takim przypadku wniesiona zostaje osobiście przed rozpoczęciem się Warsztatu, bez konieczności dodatkowego potwierdzenia uczestnictwa.
 12. Kupujący/Uczestnik może złożyć reklamację dotyczącą Warsztatu w terminie nie przekraczającym 14 dni od daty jego zakończenia. Reklamacja musi być złożona na piśmie. Organizator odpowiada pisemnie na złożoną reklamację w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania.

Prawa i obowiązki Uczestnika i Organizatora

 1. Uczestnik może po Warsztacie zabrać wszystko, co zostanie przez niego wytworzone w trakcie zajęć.
 2. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za umyślnie wyrządzone na mieniu Organizatora szkody. Wszelkie uszkodzenia wyposażenia pracowni oraz należy niezwłocznie zgłosić Prowadzącemu.
 3. Bez wyraźnej zgody Organizatora zakazuje się wynoszenia mienia Organizatora poza miejsce Warsztatów.
 4. Organizator nie odpowiada za wniesiony przez Uczestników na salę szkoleniową sprzęt. Jego używanie następuje na wyłączne ryzyko i odpowiedzialność właściciela.
 5. Bez  wyraźnej zgody Organizatora zabrania się filmowania, nagrywania i fotografowania prowadzonych Warsztatów przez Uczestników.
 6. Warsztaty mają charakter autorski. Organizator zastrzega wszelkie prawa autorskie do materiałów szkoleniowych i zabrania ich rozpowszechniania osobom trzecim, kopiowania i powielania bez pisemnej zgody Organizatora.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do dokumentowania Warsztatów poprzez filmowanie i fotografowanie, na których Uczestnik może być widoczny. Tego typu dokumentacja służy celom promocyjnym i może zostać udostępniona na portalach społecznościowych i/lub Stronie Organizatora: www.lalluchcic.com .

Odstąpienie od umowy sprzedaży

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, art. 27 Kupującemu będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy z Organizatorem Warsztatu.
 2. Przykładowa treść odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu – Wzór oświadczenia – odstąpienie od umowy.
 3. Odstąpienie możliwe jest w formie:
  a) odstąpienia drogą e-mailową należy wysłać oświadczenie odstąpienia od umowy na adres e-mail: info@lalluchic.com Oświadczenie może zostać ujęte w treści e- maila lub jako załącznik.
  b) odstąpienie drogą pocztową: należy wysłać oświadczenie odstąpienia od umowy na adres pocztowy Sprzedającego:
  Sklep z kapeluszami Lallu Chic,
  ul. Konopacka nr 16, lok. 3,
  03-428, Warszawa
  tel. kontaktowy: + 48 505 097 057
 4. Należy zwrócić uwagę, iż każdy ze sposobów przesłania oświadczenia jest dopuszczalny i wszystkie są równorzędne pod względem skuteczności, a wzór oświadczenia załączony do niniejszego Regulaminu ma tylko charakter pomocniczy oraz służy usprawnieniu złożenia oświadczenia.
 5. Jeżeli w ramach jednego zamówienia, Kupujący zakupił klika Warsztatów lub Produkt, odstąpienie może odnosić się do wszystkich lub tylko wybranych Warsztatów/Produktów.
 6. Sprzedającemu przysługuje 14 dni na wykonanie polecenia przelewu zwrotnego za zakupiony Warsztat od daty otrzymania oświadczenia, czyli dostarczenia wiadomości na adres e-mail info@lalluchic.com. W przypadku poczty, o terminie decyduje data stempla pocztowego.
 7. Zwrot zostanie wykonany na dane wskazane w oświadczeniu odstąpienia od umowy. W przypadku, gdy Kupujący skorzystał przy zakupie Warsztatu z rabatu, zwrot ceny umniejszony zostanie o wartość wykorzystanego rabatu. W przypadku wykorzystania podczas zakupu kuponu podarunkowego, Kupujący otrzyma kod możliwy do realizacji na zasadach jakie przysługiwały Kupującemu przed zawarciem transakcji przy pomocy karty podarunkowej.
 8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umowy, w ramach której Organizator Warsztatów wykonał w pełni usługę za zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Organizatora Warsztatów utraci prawo odstąpienia od umowy.
 9. Jeżeli oświadczenie o odstąpieniu od umowy zostało złożone po rozpoczęciu wykonywania usługi, zaś przed upływem terminu na odstąpienie od umowy, Kupujący zobligowany jest do uiszczenia zapłaty za świadczenia spełnione do chwili złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedający LALLU CHIC HANNA BULCZYŃSKA, adres prowadzenia działalności ul. Konopacka nr 16, lok. 3, 03-428, Warszawa, NIP 9291592345, REGON 385696428 adres e-mail: info@lalluchic.com, tel. + 48 505 097 057.
 2. Szczegóły związane z danymi osobowymi oraz wykorzystywanymi plikami cookies opisane zostały w polityce prywatności oraz cookies o których Administrator informuje podczas wejścia na Stronę.

Postanowienia końcowe

 1. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie Warsztatów, w szczególności dot. kwestii zakupu dokonywanego drogą elektroniczną stosuje się przepisy Regulaminu sklepu internetowego.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); ustawy o prawach konsumenta; oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa, jak również przepisy Regulaminu sprzedaży
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w dowolnym czasie bez podania przyczyny. Zmiany obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia pod domeną lalluchic.com i nie dotyczą kupna udziału w Warsztatach, które zostały złożone przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu.
 4. Zabrania się wykorzystywania zdjęć, grafik, logo Lallu Chic oraz innych elementów graficznych i praw własności intelektualnej, bez wyraźnej zgody Sprzedającego.
 5. Aktualny Regulamin dostępny jest pod domeną lalluchic.com w sposób umożliwiający jego przechowywanie i wielokrotne odtwarzanie.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 7.12.2022 r. Ostatnia aktualizacja: 11.02.2023

Wzór oświadczenia – odstąpienie od umowy

___________________________________________

Miejscowość, data

_____________________________

Imię i nazwisko Kupującego

_____________________________

_____________________________

Adres Kupującego

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży

Ja_____________________________ niniejszym informuje o odstąpieniu  od umowy sprzedaży Warsztatów/Produktów:

1.____________________________________________________________________________________________________

2.____________________________________________________________________________________________________

3.____________________________________________________________________________________________________

dotyczących zamówienia nr ________________________________________________________________________

Data zawarcia umowy _______________________________________________________________ numer rachunku bankowego do zwrotu wpłaconej kwoty:

______________________________________________________________________________________________________

Numer telefonu _____________________________________________________________________________________

Adres e-mail ________________________________________________________________________________________

Podpis Kupującego__________________________________________________________________________________