Regulamin sklepu internetowego

 1. Definicje i postanowienia ogólne
 2. Szczegółowe zasady dotyczące sprzedaży w Sklepie Internetowym
 3. Zamówienia i konsultacja indywidualna
 4. Cena Produktów
 5. Płatność i dostawa
 6. Reklamacje
 7. Zwrot/odstąpienie od umowy
 8. Przedsiębiorcy na prawach konsumenta
 9. Dane osobowe
 10. Postanowienia końcowe

Definicje i postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego Lallu Chic (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady dokonywania zakupów w ramach sklepu internetowego dostępnego w domenie lalluchic.com (zwanej dalej „lalluchic.com”) oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.
 2. Sprzedającym jest Hanna Bulczyńska prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod firmą LALLU CHIC HANNA BULCZYŃSKA, adres prowadzenia działalności ul. Konopacka nr 16, lok. 3, 03-428, Warszawa, NIP 9291592345, REGON 385696428 adres e-mail: info@lalluchic.com, tel. + 48 505 097 057.
 3. W celu dokonania zakupu w Sklepie Internetowym konieczne jest spełnienie następujących wymagań technicznych: dostęp do Internetu, korzystanie z komputera lub urządzeń mobilnych i następujących przeglądarek internetowych: Microsoft Edge, Firefox, Chrome, Opera, Safari – w najnowszych wersjach. Sprzedajacy zwraca uwagę, że skorzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego lalluchic.com w tym rejestracji, a także składania zamówień na Produkty, Kartę Podarunkową, Zamówienie/Konsultację Indywidualną, niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
 4. Przez określenia użyte w Regulaminie rozumie się:
  • Strona – oznacza stronę internetową dostępną pod adresem www.lalluchic.com i jej podstrony, której administratorem jest Lallu Chic Hanna Bulczyńska.
  • Sklep Internetowy – sklep online dostępny w domenie lalluchic.com
  • Sprzedający – Hanna Bulczyńska prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod firmą LALLU CHIC HANNA BULCZYŃSKA, adres prowadzenia działalności ul. Konopacka nr 16, 03-428, Warszawa, NIP 9291592345, REGON 385696428
  • Kupujący – konsument lub przedsiębiorca mający pełną zdolność do czynności prawnych,  korzystający ze Sklepu Internetowego w celu zakupu Produktów.
  • Produkt/-y – towar/usługa dostępna w Sklepie Internetowym lalluchic.com
  • Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedającym umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  • Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, posiadająca zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
  • Regulamin – niniejszy Regulamin.
  • Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego mające doprowadzić do zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedającym, określające m.in. ilość oraz rodzaj zamawianego Produktu. Na jego podstawie Sprzedający dokonuje dostawy Produktów lub wykonania usługi.
  • Zamówienie Indywidualne lub/i Konsultacja Indywidualna – zamówienie realizowane przez Sprzedającego na podstawie specyfikacji Kupującego służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Do zawarcia umowy dochodzi drogą mailową lub podczas indywidualnej konsultacji.  

Szczegółowe zasady dotyczące sprzedaży w Sklepie Internetowym

 1. Składanie zamówień następuje poprzez Sklep Internetowy dostępny na lalluchic.com.
 2. Każdy Produkt dostępny w Sklepie Internetowym stanowi towar unikatowy, dostępny tylko w ilości jednej sztuki oraz posiada swój własny identyfikator SKU używany do komunikacji ze Sprzedającym.
 3. Zamawiając Produkt, Kupujący wybiera towaru spośród Produktów udostępnionych w Sklepie Internetowym oraz dokonuje zamówienia.
 4. Po wybraniu przez Kupującego Produktu, należy dodać Produkt do koszyka klikając w przycisk „Dodaj do koszyka”. Produkt zostaje przeniesiony do koszyka, który jest widoczny w prawym górnym rogu strony.
 5. Możliwe jest dokonanie zamówienia na większa ilość Produktów. W tym celu należy postępować zgodnie z instrukcją w pkt. 1-4.
 6. Po przejściu do koszyka widoczne jest podsumowanie wybranych Produktów, w tym: rodzaju, ilości, ceny.
 7. Usunięcie towarów z koszyka następuje przez kliknięcie „x” obok wybranego Produktu.
 8. W celu realizacji zamówienia niezbędny jest wybór opcji „Przejdź do płatności”.
 9. Uruchomiona zostaje podstrona z możliwością wprowadzenia danych Kupującego oraz sposobu dostawy, niezbędnych do zrealizowania transakcji i wysyłki zamówionego towaru w udostępnionym na Stronie formularzu zamówienia.
 10. Kupujący dokonując zamówienia oświadcza, że wszelkie dane w formularzu są prawdziwe, natomiast Sprzedający nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności.
 11. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedającego co do ich poprawności.
 12. Po wprowadzeniu wszystkich niezbędnych danych oraz dokonaniu wyboru formy dostawy, po prawej stronie, widoczna jest łączna kwota zamówienia. Kliknięcie w przycisk „kupię i płacę” stanowi potwierdzenie złożenia zamówienia i przenosi Kupującego do wyboru metody płatności.
 13. Kupujący może wybrać spośród aktualnie dostępnych metod płatności. W przypadku zakupów w Sklepie Internetowym, Sprzedający nie przewiduje opcji płatności przy odbiorze. Płatność przy odbiorze możliwa jest tylko w przypadku wyboru dostawy do Atelier Lallu Chic w Warszawie.
 14. Dokonanie płatności odbywa się przy pomocy poddostawców przy wykorzystaniu dedykowanych stron płatniczych. Po dokonaniu płatności Kupujący otrzymuje informację potwierdzającą złożenie zamówienia. Potwierdzenie złożenia zamówienia wraz z numerem zamówienia zostanie również przesłane na adres mailowy podany przez Kupującego. Numer zamówienia niezbędny jest podczas kontaktu z pracownikami Lallu Chic.
 15. Nieotrzymanie zapłaty przez Sprzedającego uznaje się za brak dokonania zamówienia i brak zawarcia umowy sprzedaży, a tym samym zamówienie nie zostanie zrealizowane.
 16. Anulowanie zamówienia możliwe jest na każdym etapie jego składania, do czasu dokonania płatności. Zamówienie, którego proces składania nie zostanie doprowadzony do końca, uznaje się za anulowane i nie nastąpi jego realizacja.
 17. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zamówieniem, bądź w celu informowania o etapach realizacji zamówienia, Lallu Chic może kontaktować się z Kupującym za pośrednictwem podanych przez niego danych.
 18. Dokonanie zamówienia równoznaczne jest z akceptacją treści Regulaminu i polityki prywatności przez Kupującego, która następuje na etapie składania zamówienia.

Zamówienia i konsultacja indywidualna

 1. Kupujący może złożyć zapytanie o Zamówienie Indywidualne (projekt indywidualny) poprzez wejście na stronę lalluchic.com oraz złożenie zamówienia na Konsultację Indywidualną w Sklepie Internetowym http://lalluchic.com/produkt/indywidualna-konsultacja-lub-projekt/
 2. W tym celu Kupujący uzupełnia dane dotyczące preferowanego terminu, godziny oraz celu konsultacji i dodaje termin do koszyka klikając: „dodaj do koszyka”.
 3. Na dalszym etapie Kupujący postępuje zgodzie z instrukcją zawartą w akapicie „Szczegółowe zasady dotyczące sprzedaży w Sklepie Internetowym” niniejszego Regulaminu.
 4. Po otrzymaniu zapytania Sprzedający przesyła potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Kupującego adres e-mail.
 5. Umowę uznaje się za zawartą w momencie zaksięgowania wpłaty na koncie.
 6. Kupujący dokonując rezerwacji konsultacji indywidualnej uiszcza wpłatę za pomocą Sklepu Internetowego w wysokości 200 zł. Kwota ta składa się z dwóch składowych: wynagrodzenia równowartego 50 zł (usługa indywidualnego doradztwa) oraz 150 zł – na poczet wybranego nakrycia głowy lub projektu indywidualnego.
 7. Kupujący po złożeniu zamówienia na Zamówienie/Konsultację indywidulaną otrzymuje e-mail potwierdzający dostępność wybranego terminu. W przypadku niemożności realizacji zamówienia Kupującemu zostaje zaproponowany termin alternatywny.
 8. Realizacja Zamówienia/Konsultacji Indywidualnej następuje w atelier Lallu Chic w Warszawie, ul. Konopacka 16 w uzgodnionym terminie. Czas konsultacji trwa 1 godz.
 9. Podczas konsultacji Kupujący w ramach doradztwa ma możliwość doboru gotowego nakrycia głowy z pośród dostępnych nakryć głowy w atelier, bądź przygotowania propozycji spersonalizowanego projektu, przygotowanego zgodnie ze specyfikacją klienta. Projekt zostaje przed realizacją zaakceptowany przez Kupującego. Czas realizacji zamówienia zależny jest od skomplikowania i złożoności projektu a także dostępności materiałów niezbędnych do stworzenia projektu.

Cena Produktów

 1. Ceny Produktów zamieszczonych w Sklepie Internetowym obejmują podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Cena nie obejmuje kosztów transportu i dostawy Produktów, których wysokość wskazywana jest odrębnie.
 2. Nabycie Produktu dokumentowane jest fakturą VAT. W myśl niniejszego Regulaminu, Kupujący wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną dokumentów rozliczeniowych, w tym faktury VAT – na podany podczas dokonania zamówienia adres mailowy. Dokument zostanie wystawiony i przesłany po zakończeniu realizacji zamówienia.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany ceny Produktów dostępnych w Sklepie Internetowym m.in. w ramach prowadzonych akcji promocyjnych, jak również wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie to nie wpływa w żaden sposób na uprawnienia uzyskane wcześniej przez Kupującego, w tym cenę nabycia Produktu podczas Zamówienia złożonego przed dniem wejścia w życie zmian o których mowa w poprzednim zdaniu.

Płatność i dostawa

 1. Płatności za zamówienie dokonywane są metodą płatności elektronicznych udostępnionych w Sklepie Internetowym  lalluchic.com zgodnie z umowa zawartą z poddostawcami.
 2. Podczas płatności Kupujący zostaje przekierowany do strony internetowej umożliwiającej dokonanie elektronicznej płatności typu strony logowania banku lub Centrum Autoryzacji Kart. Brak dokonania płatności za Produkty w terminie 3 dni od daty złożenia zamówienia skutkuje anulowaniem zamówienia, a brak wpłaty równoznaczny jest z odstąpieniem Kupującego od umowy sprzedaży.
 3. O kosztach dostawy oraz przewidywanym czasie realizacji zamówienia Sprzedający informuje Kupującego podczas realizacji zamówienia.
 4. Kwota dostawy widoczna jest przy wyborze Produktu oraz w podsumowaniu kosztów zamówienia.
 5. Czas realizacji Zamówienia obejmuje 3-5 dni robocze. Wysyłka zamówienia składającego się z więcej niż jednego Produktu realizowana jest po skompletowaniu wszystkich części zamówienia.
 6. Każdy z wysłanych Produktów opatrzony jest pieczęcią lakową, której zerwanie równoznaczne jest z użytkowaniem przekraczającym zwykłe testowanie zakupionego na odległość towaru oraz uniemożliwia zwrot produktów, bądź skutkuje potrąceniem kwoty równoważącej stratę pomniejszającą wartość towaru.
 7. Wysyłka Produktów zamówionych w Sklepie Internetowym realizowana jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wysiłki Produktów poza terytorium Polski realizowane są na wyraźną prośbę Kupującego złożoną za pomocą adresu mailowego Lallu Chic: info@lalluchic.com lub za pomocą formularza kontaktowego. Lallu Chic zastrzega sobie prawo do odmowy wysyłki Produktów do wybranych krajów.
 8. Dostawy Produktów realizowane są przy pomocy wyspecjalizowanych przewoźników, dostępnych podczas składania zamówienia na stronach lalluchic.com
 9. Podczas odbioru przesyłki Klient zobowiązany jest do sprawdzenia stanu przesyłki, a w przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki mogącego powstać podczas transportu – sporządzenia protokołu odbioru oraz niezwłocznego poinformowania Sprzedającego o zaistniałej sytuacji.
 10. Za miejsce spełnienia świadczenia wynikające z umowy sprzedaży uznaje się miejsce w którym Kupujący odebrał Produkt (lub w którym Produkt powinien zostać zgodnie ze wskazaniem Kupującego).
 11. Winę za nieprawidłowe dostarczenie lub brak dostarczenia Produktów związana z np. błędnym wskazaniem adresu dostawy ponosi Kupujący. Sprzedający nie odpowiada także, za nieprawidłowe dostarczenie lub brak dostarczenia Produktu z przyczyn leżących po stronie Kupującego.

Reklamacje i zwroty

 1. Wszelkie uwagi i reklamacje dotyczące niezgodności Produktu z umową, wad Produktu, a także działań Sprzedającego niezgodnych z Regulaminem należy składać pocztą elektroniczną na adres: e-mail: info@lalluchic.com; pocztą tradycyjną na adres Sprzedającego lub bezpośrednio w siedzibie Sprzedającego.
 2. Prawo do składania reklamacji przysługuje Kupującemu.
 3. Reklamacje mogą być składane nie później niż do 14 dni od zaistniałego zdarzenia będącego przyczyną reklamacji. W przypadku złożenia reklamacji pocztą tradycyjną o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.
 4. Reklamacja powinna zawierać́ co najmniej następujące dane:
  a) wskazanie numeru zamówienia, którego dotyczy reklamacja;
  b) oznaczenie Kupującego – imię i nazwisko/nazwę, adres e-mail, telefon kontaktowy;
  c) przedmiot reklamacji;
  d) wskazanie okoliczności faktycznych uzasadniających reklamację.
 5. W przypadku którym podane w reklamacji dane lub informacje do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji będą wymagały uzupełnienia, Sprzedający zwróci się do Kupującego składającego reklamację o uzupełnienie danych we wskazanym zakresie.
 6. Sprzedający rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni od momentu jej otrzymania.
 7. Sprzedający nie ponosi w stosunku do Kupującego odpowiedzialności za nieprawidłowo wykonane płatności. Prowizją za błędnie wykonaną transakcję zostanie obciążony Kupujący.
 8. Sprzedający powiadomi Kupującego czy wymiana bądź naprawa Produktu okaże się możliwa oraz przekaże informacje dotyczące dalszego toku postepowania.
 9. W przypadku uzasadniającym zwrot ceny, należność za zakupiony przez Kupującego Produkt zostanie zwrócona w terminie 14 dni po uzyskaniu przez Sprzedającego zwrotu Produktu.
 10. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 11. Zwrot zapłaconej przez Kupującego ceny następuje w sposób analogiczny do wybranej przez Kupującego metody płatności za Produkt. W przypadku, gdy Kupujący skorzystał przy zakupie Produktu z rabatu, zwrot ceny umniejszony zostanie o wartość wykorzystanego rabatu. W przypadku wykorzystania podczas zakupu kuponu podarunkowego, Klient otrzyma kod możliwy do realizacji na zasadach jakie przysługiwały Klientowi przed zawarciem transakcji przy pomocy karty podarunkowej.

Zwrot/Odstąpienie od umowy sprzedaży

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, art. 27 Kupującemu będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu bez podania przyczyny.
 2. Przykładowa treść odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu – Wzór oświadczenia – odstąpienie od umowy.
 3. Odstąpienie możliwe jest w formie:
  a) odstąpienia drogą e-mailową : należy wysłać oświadczenie odstąpienia od umowy na adres e-mail: info@lalluchic.com Oświadczenie może zostać ujęte w treści e- maila lub jako załącznik.
  b) odstąpienie drogą pocztową: należy wysłać oświadczenie odstąpienia od umowy na adres pocztowy Sprzedającego:
  Sklep z kapeluszami Lallu Chic,
  ul. Konopacka nr 16, lok. 3,
  03-428, Warszawa
  tel. kontaktowy: + 48 505 097 057
 4. Należy zwrócić uwagę, iż każdy ze sposobów przesłania oświadczenia jest dopuszczalny i wszystkie są równorzędne pod względem skuteczności, a wzór oświadczenia załączony do niniejszego Regulaminu ma tylko charakter pomocniczy oraz służy usprawnieniu złożenia oświadczenia.
 5. Jeżeli w ramach jednego zamówienia, Kupujący zakupił klika Produktów, odstąpienie może odnosić się do wszystkich lub tylko wybranych Produktów.
 6. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827 z późniejszymi zmianami) w  przypadku  zakupionych Kart Podarunkowych (o czym więcej w Regulaminie Karty Podarunkowej) oraz w sytuacji, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz stworzona według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np. Produkty wykonane na Zamówienie Indywidualne).
 7. Sprzedającemu przysługuje 14 dni na wykonanie polecenia przelewu zwrotnego za zakupiony Produkt od daty otrzymania oświadczenia, czyli dostarczenia wiadomości na adres e-mail info@lalluchic.com. W przypadku poczty, o terminie decyduje data stempla pocztowego
 8. Zwrot zostanie wykonany na dane wskazane w oświadczeniu odstąpienia od umowy. W przypadku, gdy Kupujący skorzystał przy zakupie Produktu z rabatu, zwrot ceny umniejszony zostanie o wartość wykorzystanego rabatu. W przypadku wykorzystania podczas zakupu kuponu podarunkowego, Klient otrzyma kod możliwy do realizacji na zasadach jakie przysługiwały Klientowi przed zawarciem transakcji przy pomocy karty podarunkowej.
 9. Przekroczenie terminów odstąpienia od umowy określone w pkt.1 skutkuje odesłaniem zwróconych Produktów na  koszt Kupującego.

Przedsiębiorcy na prawach konsumenta

 1. Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą jest objęty ochroną przewidzianą ustawą z dnia 30 maja 2014 r.o prawach konsumenta, pod warunkiem, że umowa, którą zawiera ze Sprzedającym, nie ma charakteru zawodowego. Oznacza to m.in., że jeśli Kupujący jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą, który dokonuje zakupów niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, czyli nie pobiera rachunku czy faktury na dane firmowe przedsiębiorcy, to przysługują mu wszystkie prawa konsumenckie.
 2. Osoba prowadząca działalność gospodarczą, o której mowa w pkt. 1 jest objęta ochroną wyłącznie w zakresie:
  a) niedozwolonych postanowień umownych — tzw. klauzul abuzywnych;
  b) odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne;
  c) prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość, zgodnie niniejszym Regulaminem.
 3. Przedsiębiorca, o którym mowa w pkt. 1 traci uprawnienia z tytułu ochrony konsumenckiej w przypadku, gdy umowa, którą zawarł ze Sprzedającym posiada charakter zawodowy, który jest weryfikowany na podstawie wpisu tego przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności wskazanych tam kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności. Przedsiębiorcy, o których mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu nie są objęci ochroną instytucjonalną zapewnioną dla Konsumentów przez powiatowych rzeczników praw konsumenta jak również Prezesa UOKiK.

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedający LALLU CHIC HANNA BULCZYŃSKA, adres prowadzenia działalności ul. Konopacka nr 16, lok. 3, 03-428, Warszawa, NIP 9291592345, REGON 385696428 adres e-mail: info@lalluchic.com, tel. + 48 505 097 057.
 2. Szczegóły związane z danymi osobowymi oraz wykorzystywanymi plikami cookies opisane zostały w polityce prywatności oraz cookies o których Administrator informuje podczas wejścia na Stronę.

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); ustawy o prawach konsumenta; oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w dowolnym czasie bez podania przyczyny. Zmiany obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia pod domeną lalluchic.com i nie dotyczą kupna Produktów, które zostały złożone przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu.
 3. Zabrania się wykorzystywania zdjęć, grafik, logo Lallu Chic oraz innych elementów graficznych i praw własności intelektualnej, bez wyraźnej zgody Sprzedającego.
 4. Aktualny Regulamin dostępny jest pod domeną lalluchic.com w sposób umożliwiający jego przechowywanie i wielokrotne odtwarzanie.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 7.01.2023 r.

Wzór oświadczenia – odstąpienie od umowy

___________________________________________

Miejscowość, data

_____________________________

Imię i nazwisko Kupującego

_____________________________

_____________________________

Adres Kupującego

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży Produktów

Ja_____________________________ niniejszym informuje o odstąpieniu  od umowy sprzedaży Produktów

1.____________________________________________________________________________________________________

2.____________________________________________________________________________________________________

3.____________________________________________________________________________________________________

dotyczących zamówienia nr ________________________________________________________________________

Data zawarcia umowy _______________________________________________________________ numer rachunku bankowego do zwrotu wpłaconej kwoty:

______________________________________________________________________________________________________

Numer telefonu _____________________________________________________________________________________

Adres e-mail ________________________________________________________________________________________

Podpis Kupującego__________________________________________________________________________________